Back to top

Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely nyereményjáték résztvevőinek személyes adataira vonatkozó adatkezelési feltételek

I. Bevezető rendelkezés

Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely hírlevelére feliratkozók személyes adataira vonatkozó jelen adatkezelési feltételek (a továbbiakban mint „Feltételek“) célja a jelen Feltételek III. cikkelyében megnevezett Adatkezelő általános érvényű jogszabályok értelmében az Érintett személyek személyes adatainak kezeléséből fakadó tájékoztatási kötelezettségének teljesétése.

 

II. Fogalommeghatározások

 1. Jelen Feltételek alkalmazásában Adatkezelő a jelen Feltételek III. cikkében megjelölt személy, mely a személyes adatok jelen Feltételek szerinti kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza és a személyes adatokat saját nevében kezeli.
 2. Jelen Feltételek alkalmazásában Érintett az a természetes személy, amelynek személyes adatai az FC DAC 1904 Dunaszerdahely nyereményjáték résztvevőinek feliratkozása alapján adatkezelés tárgyát képezik.
 3. Jelen Feltételek alkalmazásában Címzett az a személy, amely szerződéses jogviszony alapján az Adatkezelő vállalkozói tevékenységének meghatározott részfeladatainak ellátása során, vagy az Adatkezelő egyéb törvényi kötelezettségének teljesítése okán hozzáfér az Érintettek személyes adataihoz.
 4. Jelen Feltételek alkalmazásában általános érvényű jogszabály alatt a Szlovák Köztársaságban általános érvényességgel bíró törvények, nemzetközi érvényű és alacsonyabb szintű jogszabályok értendők, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679-es rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról és a Szlovák Köztársaság 18/2018 Tt. számú törvénye a személyes adatok védelméről.

 

III. Az Adatkezelő megnevezése

 1. Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely hírlevelét kiadó és az Érintett személyes adatait kezelő személy a DS Operator, a.s. részvénytársaság, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 50 868 683.
 2. További Adatkezelők: ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV – Élvonalbeli Klubok Egyesülete, székhelye: Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava – Pozsony, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 42 168 970; FK DAC 1904, a.s. részvénytársaság, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 36 233 846; Kukkonia, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 42298806.
 3. Az Adatkezelők közös elérhetősége adatvédelmi célokra: e-mail:  oou [at] dsoperator.sk.

 

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok jegyzéke

Az adatkezelés célja szolgáltatás- és termékajánlatok, az FC DAC 1904 Dunaszerdahely hírlevelének, valamint az Adatkezelő egyéb tájékoztató anyagainak megküldése az Érintettnek. E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra: keresztnév, vezetéknév, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím, FC DAC 1904 Dunaszerdahely szezonbérlet száma, FC DAC 1904 Dunaszerdahely készpénzkímélő kártya száma, nem, kedvenc játékos. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az Érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem kerülnek feldoglozásra.

 

V. Az adattárolás időtartama

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat  az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

 

VI. Címzettek kategóriái

Az Adatkezelő vállalkozói tevékenységének részfeladatait ellátó és az Érintettek személyi adataihoz az Adatkezelő más törvényi kötelezettségének teljesítése okán hozzáférő Címzettek különösen informatikai és kommunikációs szolgáltatók, ügyvédek, könyvvizsgálók, könyvelési-, adó- és egyéb tanácsadók és szolgáltatók.

 

VII. Az Érintett jogai

Az Érintett jogosult

 1. hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz,
 2. helyesbítést kérni, amennyiben az Adatkezelő által kezelt szemnélyes adatai pontatlanok,
 3. az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben e jogosultság általános érvényű jogszabályokban lefektetett valamely előfeltétele teljesül,
 4. az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben e jogosultság általános érvényű jogszabályokban lefektetett valamely előfeltétele teljesül; a korlátozás fennállása alatt az adott személyes adatokat az Adatkezelő a tárolás kivételével csak az általános érvényű jogszabályokban lefektetett célokra használhatja,
 5. az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kikérni, amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik, továbbá ugyanazon feltételek mellett, azonos terjedelemben kérni hogy az Adatkezelő ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható,
 6. bármikor visszavonni a hozzájárulását mindazon személyes adatainak kezeléséhez, melyeket az Adatkezelő kizárólag a hozzájárulása alapján kezel, g/ adatvédelmi közigazgatási eljárást indítványozni az illetékes közigazgatási szervnél.