Back to top

Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely nyereményjáték résztvevőinek személyes adataira vonatkozó adatkezelési feltételek

Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely FIFA 2020 esport torna résztvevőinek személyes adatkezelési feltételei

 

I. Bevezető rendelkezés

Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely FIFA 2020 esport torna résztvevőinek személyes adatkezelési feltételeinek (a továbbiakban mint „Feltételek“) célja a jelen Feltételek III. cikkelyében megnevezett Adatkezelő általános érvényű jogszabályok értelmében az Érintett személyek személyes adatainak kezeléséből fakadó tájékoztatási kötelezettségének teljesétése.

 

II. Fogalommeghatározások

1. Jelen Feltételek alkalmazásában Adatkezelő a jelen Feltételek III. cikkében megjelölt személy, mely a személyes adatok jelen Feltételek szerinti kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza és a személyes adatokat saját nevében kezeli.

2. Jelen Feltételek alkalmazásában Érintett az a természetes személy, amely bekapcsolódik az FC DAC 1904 Dunaszerdahely FIFA 2020 esport tornába, s amely személyes adatai ennek kapcsán adatkezelés tárgyát képezik.

3. Jelen Feltételek alkalmazásában  Címzett az a személy, amely szerződéses jogviszony alapján az Adatkezelő vállalkozói tevékenységének meghatározott részfeladatainak ellátása során, vagy az Adatkezelő egyéb törvényi kötelezettségének teljesítése okán hozzáfér az Érintettek személyes adataihoz.

4. Jelen Feltételek alkalmazásában  általános érvényű jogszabály alatt a Szlovák Köztársaságban általános érvényességgel bíró törvények, nemzetközi érvényű és alacsonyabb szintű jogszabályok értendők, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679-es rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról és a Szlovák Köztársaság 18/2018 Tt. számú törvénye a személyes adatok védelméről.

 

III. Az Adatkezelő megnevezése

1. Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely FIFA 2020 esport tornát szervező és az Érintett személyes adatait kezelő személy a DS Operator, a.s. részvénytársaság, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 50 868 683.

2. Az Adatkezelő elérhetősége adatvédelmi célokra: e-mail:  oou [at] dsoperator.sk.

 

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok jegyzéke

Az adatkezelés célja:

a/ az esport torna szervezőjének az érintett (a torna résztvevője) felé a köztük létrejövő szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítése és a részvételből fakadó jogosultságok biztosítása. E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra: keresztnév, vezetéknév, e-mail, felhasználói név, konzol típusa, PSN vagy xbox live kontó, kapcsolattartás nyelve. Jelen bekezdés szerinti személyes adatok szolgáltatása a tornán való részvétel előfeltétele.

b/ az FC DAC 1904 Dunaszerdahely hírlevél, a klubról szóló egyéb újdonságok, szolgáltatás- és termékajánlatok, valamint az adatkezelő egyéb tájékoztató anyagainak megküldése az érintettnek. E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra: keresztnév, vezetéknév, nem, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím, kedvenc játékos. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása nélkül a jelen b/ pont szerinti célra a személyes adatok nem kerülnek feldoglozásra.

 

V. Az adattárolás időtartama

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat

a/ a jelen Feltételek IV. cikk a/ pontja szerinti célból történő adatkezelés esetén  az esport torna befejezését követő 1 hónapig, kivéve azokat azeseteket, ahol a jogrend hosszabb adattárolási kötelezettséget ír elő,

b/ a jelen Feltételek IV. cikk b/ pontja szerinti célból történő adatkezelés esetén  legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

 

VI. Címzettek kategóriái

Az Adatkezelő vállalkozói tevékenységének részfeladatait ellátó és az Érintettek személyi adataihoz az Adatkezelő más törvényi kötelezettségének teljesítése okán hozzáférő Címzettek, különösen informatikai és kommunikációs szolgáltatók, a Topgaming s.r.o., társaság, székhelye: 433, Dolné Srnie 916 41, Szlovákia, statisztikai számjel: 46 850 911, mely az esport torna rendezéséhez szükséges szolgáltatásokat nyújt, továbbá ügyvédek, könyvvizsgálók, könyvelési-, adó- és egyéb tanácsadók és szolgáltatók.

 

VII. Az Érintett jogai

Az érintett jogosult

a/ hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz,

b/ helyesbítést kérni, amennyiben az adatkezelő által kezelt szemnélyes adatai pontatlanok,

c/ az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben e jogosultság általános érvényű jogszabályokban lefektetett valamely előfeltétele teljesül,

d/ az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben e jogosultság általános érvényű jogszabályokban lefektetett valamely előfeltétele teljesül; a korlátozás fennállása alatt az adott személyes adatokat az adatkezelő a tárolás kivételével csak az általános érvényű jogszabályokban lefektetett célokra használhatja,

e/ az általa a jelen Feltételek IV. cikkely a/ vagy b/ pontja értelmében az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kikérni, amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik, továbbá ugyanazon feltételek mellett, azonos terjedelemben kérni hogy az adatkezelő ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható,

f/ bármikor visszavonni a hozzájárulását mindazon személyes adatainak kezeléséhez, melyeket az adatkezelő kizárólag a hozzájárulása alapján kezel,

g/ adatvédelmi közigazgatási eljárást indítványozni az illetékes közigazgatási szervnél.