Back to top

Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže esport FIFA 2020 turnaj - FC DAC 1904 Dunajská Streda

 Článok I. Úvodné ustanovenie

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže esport FIFA 2020 turnaj -  FC DAC 1904 Dunajská Streda (ďalej len: „Podmienky“) slúžia na splnenie povinnosti prevádzkovateľa uvedeného v Článku III. týchto Podmienok, ktoré preňho vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu k informovaniu dotknutej osoby o podmienkach spracúvania jeho osobných údajov.

 Článok II. Definície

1. Prevádzkovateľom pre účely týchto Podmienok je subjekt, ktorý sám alebo spolu s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

2.Dotknutou osobou pre účely týchto Podmienok je fyzická osoba, ktorá sa zapojí do súťaže esport FIFA 2020 turnaj -  FC DAC 1904 Dunajská Streda, a ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

3. Príjemcom pre účely týchto Podmienok sú subjekty, ktorých pomocou Prevádzkovateľ zabezpečuje chod svojho podniku na základe zmluvného vzťahu a ktorí sa na základe takého vzťahu, prípadne na základe plnenia inej zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa dostávajú do styku s osobnými údajmi Dotknutých osôb.

4. Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre účely týchto Podmienok sa rozumejú zákonné, podzákonné a medzinárodné právne normy majúce všeobecnú záväznosť pre Slovenskú republiku, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 Článok III. Identifikácia prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb, je spoločnosť DS Operator, a.s. so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 868 683, organizátor súťaže.

2. Kontaktný údaj prevádzkovateľa pre účely ochrany osobných údajov je: e-mail:  oou [at] dsoperator.sk.

 

Článok IV. Zoznam, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je

a/ plnenie povinností organizátora súťaže voči dotknutej osobe - účastníkovi súťaže, vyplývajúcich z účasti dotknutej osoby na súťaži. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, email, herný nickname, platformu konzoly, PSN resp. xbox live účet, jazyk komunikácie. Poskytnutie údajov podľa tohto písmena je povinnou požiadavkou potrebnou na uzavretie a následné plnenie zmluvy. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto písmena je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zmluvy;

b/ ponuka služieb a produktov, odoberanie newslettera FC DAC 1904 Dunajská Streda a ďalších informácií od všetkých prevádzkovateľov dotknutou osobou. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, bydlisko, emailový kontakt, telefónne číslo, obľúbený hráč. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto bodu je súhlas dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na daný účel sa neuskutoční, ak dotknutá osoba súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre tieto účely neudelila.

 

Článok V. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom  sú spracúvané

a/ v prípade údajov spracúvaných na účel podľa článku IV písm. a/ týchto Podmienok do 1 mesiaca od skončenia súťaže, ibaže zákon určuje dlhšiu lehotu,

b/ v prípade údajov spracúvaných na účel podľa článku IV písm. b/ týchto Podmienok do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

Článok VI. Kategórie príjemcov

Príjemcovia, ktorých pomocou Prevádzkovateľ zabezpečuje chod svojho podniku, resp. ktorí sa dostávajú do styku s osobnými údajmi Dotknutých osôb na základe plnenia inej zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, sú najmä poskytovatelia IT služieb, spoločnosť Topgaming s.r.o., sídlo: 433, Dolné Srnie 916 41, IČO: 46 850 911, zabezpečujúca služby pre účely organizácie súťaže, advokáti, audítori, poskytovatelia účtovných, daňových, obdobných poradenských a iných služieb.

 

Článok VI. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo

a/ požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom spracúvaných o jeho osobe,

b/požadovať opravu osobných údajov spracúvaných o jeho osobe, ak sú nesprávne,

c/ na vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe prevádzkovateľom, ak je daný niektorý z podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

d/ požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak je daný niektorý z podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas obmedzenia spracúvania je prevádzkovateľ oprávnený len uchovávať tieto osobné údaje resp. spracúvať len pre obmedzené účely vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

e/ vyžiadať osobné údaje spracúvané o jeho osobe, ktoré poskytla prevádzkovateľovi a ktoré sú spracúvané na účely zadefinované v čl. IV. písm. a/ alebo b/ týchto Podmienok, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ďalej má právo za tých istých podmienok a v rovnakom rozsahu požadovať poskytnutie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je prenos údajov technicky možný,

f/ kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vzťahu k údajom, ktoré sú spracúvané len na základe jeho súhlasu,

g/ podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom orgáne verejnej moci.