Back to top

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: HLASOVANIE O GÓL ROKA 2021 A NAJLEPŠIEHO HRÁČA JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2021 - A HRAJ O SKVELÉ CENY

Usporiadateľ súťaže:

názov: FK DAC 1904, a.s.

sídlo: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 36 233 846

DIČ/IČ DPH: SK2020197234

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10127/T

( ďalej len “organizátor súťaže”).

Názov súťaže:  HLASOVANIE O GÓL ROKA 2021 A NAJLEPŠIEHO HRÁČA JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2021 – A HRAJ O SKVELÉ CENY

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na území Slovenská republiky na webovej stránke gol.dac1904.sk ( ďalej len “miesto konania súťaže”).

Trvanie súťaže:
Súťaž prebieha od 15.12.2021, 12:00 do 20.12.2021, 19:30

Podmienky účasti v súťaži :
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len “súťažiaci”).

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov:
Organizátor súťaže vloží na profile https://www.facebook.com/fcdac, https://www.instagram.com/fcdac1904/ a webovej stránke www.dac1904.sk a gol.dac1904.sk výzvu, aby sa záujemcovia prihlásili do súťaže uvedením svojich osobných údajov potrebných na zasielanie newlettera FC DAC 1904 Dunajská Streda, pre ktorý účel sa vyžadujú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, vek, pohlavie, emailový kontakt, telefónny kontakt, adresa. Prihlásená fyzická osoba udelí organizátorovi súťaže súhlas so zasielaním newslettera FC DAC 1904 Dunajská Streda a súhlas so spracovaním osobných údajov pre uvedené účely. Každá fyzická osoba sa môže súťaže zúčastniť len raz.

Víťazov určíme nasledujúcim spôsobom: dňa 20.12.2021 po 19.30 hod. v priamom prenose vyžrebujeme súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži a stanovené pravidlá súťaže.

Výhra v súťaži: palivová karta Slovnaft v hodnote 100 EUR a 5 ks z limitovanej edície vianočného trička DAC.

Splnením podmienok súťažiaci schvaľuje tieto pravidlá a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Komunikácia projektu a výsledkov
Súťaž končí 20.12.2021 o 19.30 hod. Výherca súťaže bude kontaktovaný prostredníctvom uvedených kontaktov (prioritne telefónne číslo, následne e-mail) a bude informovaný o podmienkach realizácie výhry.

 

Ďalšie dôležité podmienky Súťaže:
Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na stránke gol.dac1904.sk

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu.

Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami (napr. duplicitná účasť) nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, nemá nárok na výhru.

Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým funkčnosť internetovej siete). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorým bude zasielaná informácia o výhre.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancov blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a žrebovanie bude opakované.

 

V Dunajskej Strede dňa 15.12.2021